نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 40-47

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ مریم عباسی


2. ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 72-77

رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ مریم عباسی؛ علیرضا محمود آبادی