نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی