نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 26-35

علیرضا منیری ابیانه؛ علی محمد احمدوند؛ مهدی الیاسی؛ اسد محمدی