نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی