نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 58-69

مهدی الیاسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ علیرضا ساعدی باسمنج


3. ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 26-35

علیرضا منیری ابیانه؛ علی محمد احمدوند؛ مهدی الیاسی؛ اسد محمدی