نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 20-33

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده


2. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 20-31

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده