نویسنده = علی کیا
ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 20-33

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده


ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 20-31

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده