نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-106

10.22034/jsqm.2020.246082.1232

امیر غفوریان شاگردی؛ امید حصیری؛ محمد سجاد غفوریان شاگردی