نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-55

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی