نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2)

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 18-27

علی اکبر مجدی؛ بتول صیفوری طغرالجردی؛ غلامرضا حسنی درمیان