نویسنده = محمدرضا زاهدی
ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

دوره 8، زمستان، اسفند 1397، صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی


چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی