نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 78-105

رقیه رمضانی؛ مهدی کرباسیان؛ مهسا قندهاری