نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 38-47

علی محمد احمدوند؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی


2. ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 26-35

علیرضا منیری ابیانه؛ علی محمد احمدوند؛ مهدی الیاسی؛ اسد محمدی