نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 80-95

مجتبی ایرائی؛ مرتضی عباسی


2. چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی