نویسنده = مرتضی عباسی
مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 80-95

مجتبی ایرائی؛ مرتضی عباسی


چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی