نویسنده = غلامرضا نورمحمدنصرآبادی
تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی