نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 26-41

ابراهیم محمودزاده؛ محمد دهقانی؛ داوود علیزاده