نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تغییرات استاندارد ISO/IEC 27001: 2013 و ارائه مدل انتقال

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 38-47

مصطفی تمتاجی؛ طاهره رضایی