نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی-تصادفی برای مسئله انتخاب تأمین کننده

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 96-101

رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک