نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 64-79

رضا اسماعیل پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ طاهره پورشیخ آهندانی