نویسنده = ������������������ ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 60-75

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری