نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 47-63

کورش اخگری؛ مجید چگینی؛ مهدی شایگانی مدد