نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 61-74

حسن علیزاده؛ داود غلامرضائی؛ مسعود صمدیان