نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 16-24

حامد محمدی؛ محمودرضا رنجبر؛ نوید محمدی