نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

دوره 9، بهار، بهار 1398، صفحه 6-14

حامد محمدی؛ مژگان حاجی رجبی


2. ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 16-24

حامد محمدی؛ محمودرضا رنجبر؛ نوید محمدی