نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816

دوره 6، بهار، بهار 1395، صفحه 79-87

احمد پیروزفر؛ امیدعلی خوارزمی؛ براتعلی خاکپور