نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

دوره 4، پاییز، پاییز 1393، صفحه 68-87

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ احمد جعفر نژاد


4. بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 40-47

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ مریم عباسی