نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


2. سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

دوره 7، پاییز، پاییز 1396، صفحه 6-18

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی