نویسنده = محرم غیاثوند
ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی

دوره 7، بهار، خرداد 1396، صفحه 53-60

مرضیه بشارت‌لو؛ محرم غیاثوند؛ مریم محمدروضه‌سرا


طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

دوره 4، زمستان، اسفند 1393، صفحه 6-11

محرم غیاثوند؛ فرانک راسخ؛ محمود مظاهری


ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور

دوره 2، پاییز، آذر 1391، صفحه 4-9

مصطفی تمتاجی؛ محرم غیاثوند