دوره و شماره: دوره 8، زمستان - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-100