دوره و شماره: دوره 7، پاییز - شماره پیاپی 25، پاییز 1396، صفحه 6-80 
4. تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

صفحه 45-53

عزت الله اصغری زاده؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ علیرضا عرب؛ سیده نگین حیدری