دوره و شماره: دوره 6، تابستان - شماره پیاپی 20، تابستان 1395، صفحه 1-99 (فصل‌نامه شماره 20 تابستان 1395) 
1. نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل

صفحه 6-19

سید طه حسین مرتجی؛ هادی پورحسن؛ بهروز فرامرزپور