دوره و شماره: دوره 6، بهار - شماره پیاپی 19، بهار 1395، صفحه 1-91 (فصل‌نامه شماره 19 بهار 1395) 
7. مدیریت زنجیره تامین پروژه با رویکرد چرخه حیات: اصول و مبانی

صفحه 87-95

محمد فروزنده؛ ابراهیم تیموری؛ احمد ماکوئی