1. خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

صفحه 6-17

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا


2. مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترل های امنیتی سازمان

صفحه 18-25

مصطفی تمتاجی


3. نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

صفحه 26-31

علیرضا دادرس


4. ارائه ی مدل استاندارد رقابتی فروش چندجانبه در مبحث زنجیره های تأمین در فروشگا ه های نظامی (نظریه بازی ها)

صفحه 32-40

بهزاد خاتمی


5. توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور

صفحه 41-52

محمدرضا آقازاده؛ آمنه فرهمند؛ کاوه محمد سیروس


6. کیفیت داده‌ها پیش‌نیاز مدیریت منابع سازمان

صفحه 53-62

عباس محجوب؛ حمیدرضا سیمه ساز