دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-125 
3. معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC

صفحه 45-64

10.22034/jsqm.2020.110575

علیرضا رجبی پور میبدی؛ حمزه امین طهماسبی؛ سیّد سینا معصومی