دوره و شماره: دوره 9، تابستان - شماره پیاپی 32، تابستان 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

3. بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

صفحه 34-45

محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ پوریا مالکی‌ نژاد