مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشور ایران: وضعیت، موانع و تأثیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

چکیده

مدیریت ریسک، باید بدون توجه به ابعاد و اندازه پروژه، در پروژه های ساخت و ساز، پیاده سازی و اجرا شود تا از موفقیت در حصول به اهداف پروژه، اطمینان حاصل گردد. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشورمان ایران در دامنه وضعیت، موانع و تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه، صورت گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک نظرسنجی پرسشنامه ای انجام و اطلاعات 40 پروژه، ارسالی از سوی 25 نفر از خبرگان 5 شرکت مجری، جمع آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهنده اجرای سطح نسبتاً پایین مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز بوده و "کمبود منافع بالقوه"، "غیر اقتصادی بودن"، "کمبود وقت" و "کمبود بودجه" موانع اصلی و برجسته میباشند. همچنین، نتایج حاصله، نشان داد که همبستگی مثبتی میان اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک و بهبود کیفیت، کاهش هزینه و بهبود برنامه ریزی در پروژه های کوچک ساخت و ساز وجود دارد. یافته های این تحقیق می تواند یک درک عمیق از مدیریت ریسک در پروژه های کوچک در کشور ایران ارائه داده و فواید اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک را برای ذینفعان اینگونه از پروژه ها، متقاعد کننده بنماید.

کلیدواژه‌ها