معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت؛ مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی ،ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تجزیه ‌و‌ تحلیل حالات خرابی و اثرات ناشی از آن (FMEA)، ابزاری قدرتمند برای تشخیص و ارزیابی خرابی‌های بالقوه محصول است. ریسک‌ها توسط اولویت‌بندی نمرات ریسک (RPNs) ارزیابی می‌شود. در طراحی و توسعه محصولات جدید، این روش دارای کاستی‌ها و ابهامات زیادی است؛ لذا استفاده از اعداد فازی در محاسبه RPN‌ها پیشنهاد شده که البته پیچیدگی‌های محاسباتی را هم در بر دارد. در این پژوهش، با بررسی انواع ابهامات و عدم‌اطمینان‌هایی که در روش سنتی FMEA وجود دارد و نیز بررسی راه‌حل‌هایی که برای رفع این مشکلات، در سایر پژوهش‌ها مطرح شده است، سعی در طراحی نرم‌افزار بومی در محیط اکسل شده است. این نرم‌افزار با کمک داده-هایی که در طراحی "سیستم تهویه داخلی زیردریایی" به‌کار رفته، با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


رادپور، ح؛ کرباسیان، م؛ (1390)، “مجموعه ابزار مهندسی سیستم”، اصفهان، انتشارات ارکان دانش
فتاحی؛ پ، (1388)، “مدیریت کیفیت و بهره‌وری”، انتشارات دانشگاه پیام نور،157-142.
رضایی، ک؛ سیدی، م؛ نوری، ب؛ (1384)، “تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن”، انتشارات RWTU viran.
رابین.ای.مک درموت؛ ریموند.جی.میکولاک؛ میشائیل.ار. بیوریگارد؛ (1390)، اصول FMEA، انتشارات کیان رایانه سبز
جی.ج.کلر، یو.اس.کلر، ب.یو.آن؛ (1381)، “نظریه مجموعه‌های فازی”، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خاتمی، ح؛ رنجبر م؛ (1387)، “مبانی مدل سازی فازی؛ جلد اول: جبر فازی” ، کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان.

 

Brad,S. (2008),“Complex system design technique”, International Journal of Production Research
Zaifang Z., Xuening C., (2011), “Risk prioritization in failure mode and effects analysis under uncertainty”,Journal of Expert systems with applications, 206-214.
Ben-Daya, M., & Raouf, A. (1996). A revised failure mode and effects analysis model.International Journal of Quality and Reliability Management, 13(1), 43–47
Stamatis, D. H. (1995). Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press
Xu, K., Tang, T. C., Xie, M., Ho, S. L., & Zhu, M. L. (2002). Fuzzy assessment of FMEA for engine systems. Reliability Engineering & System Safety, 75, 17–29.