ارائه‌ مدل چابک‌سازی سازمان با تکیه بر دو بعد قدرت ریسک‌پذیری و مشارکت کارکنان برای مراکز تولیدی و خدماتی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران شمال؛

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران شمال؛

چکیده

سازمان چابک یک کسب‌وکار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده، فرصت‌های بازار و نیازمندی‌های مشتری را دارد. یکی ازبهترین راه ها  پاسخ سریع به نیازهای متغیر و جدید مشتریان چابک‌سازی سازمان است که هدف اصلی ارائه‌ مدل چابک‌سازی سازمان با تکیه بر دو بعد قدرت ریسک‌پذیری و مشارکت کارکنان برای مراکز تولیدی و خدماتی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که برای دستیابی به هدف موردنظر مرکز تولیدی اسنوا و مرکز خدماتی دانشکده های صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پرسشنامه‌ای با 50 سؤال طراحی گردید و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری مانند کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون t و... تحلیل گردید. در این تحقیق مشارکت کارکنان و قدرت ریسک‌پذیری پرسنل به عنوان متغیر مستقل و چابک سازی سازمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین همه مؤلفه‌های چابکی در اسنوا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  بالا می‌باشند. علاوه بر آن در ارتباط با چابک‌سازی شاخص‌های انعطاف‌پذیری، شایستگى، سرعت، فناورى اطلاعات، پاسخگویی، مشارکت کارکنان و ریسک‌پذیرى پرسنل دارای تأثیر مستقیم برچابک‌سازی است. درنهایت تأثیر ریسک‌پذیری پرسنل وبالا بردن مشارکت کارکنان بر میزان چابکی سازمانی موردبررسی قرار گرفت که نتایج نشان می‌دهد که دو بعد قدرت ریسک‌پذیری پرسنل و بالا بردن مشارکت کارکنان تأثیر منفی بر ابعاد اصلی چابکی ندارد.

کلیدواژه‌ها


- آقایی، احمد، (1384)، چابک بودن الزام محوری در کسب‌وکار، ماهنامه روش،شماره79،ص50تا52، 1384.
- آقایی، میلاد و آقایی، رضا، (1393)، ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، نشریه رشد فناوری، تابستان 1393، دوره 10، شماره 39 صفحه 37- 43.
- پیری، علی و نوشین هاشمی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و بازار محوری سازمانی موردمطالعه: بانک ملی شهر همدان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404، مشهد، موسسه تعاونی دانش‌بنیان کمرآوش.
- تفضلی، رامین، (1394)، کتاب سازمان چابک و راهکارهای نیل به چابکی در سازمان، انتشارات آرنا، نوبت چاپ اول، سال چاپ 1394.
- سرلک، محمدعلی، دل‌انگیزان، سهراب، (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان‌های چابک بر اساس الگوی گلد من و ناگل، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-10.
- مران جوی، مهدی و علیخانی، راضیه، (1388)، بررسی تطبیقی شیوه‌های نوین تولید در شرایط رقابتی: (مطالعه موردی تولید ناب و تولید چابک)، مجله حسابداری مدیریت، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1388.
- نسیب, سمیه، ۱۳۹۷، تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر چابکی سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش (موردمطالعه: گروه کاله)، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری 4 (12).
- Hormozi, A. M. (2001). Agile manufacturing: the next logical step. Benchmarking: An international journal, 8(2), 132-143.
- Appelbaum, S. H., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1). Industrial and Commercial Training, 49(1), 6-14.
- Conforto, E. C., Amaral, D. C., da Silva, S. L., Di Felippo, A., & Kamikawachi, D. S. L. (2016). The agility construct on project management theory. International Journal of Project Management, 34(4), 660-674.
- Kidd, P. (2000). Two definitions of agility. Availible at Webside address: www. CheshiireHenbury. com.
- Mehralian, G., Gatari, A. R., Morakabati, M., & Vatanpour, H. (2012). Developing a suitable model for supplier selection based on supply chain risks: an empirical study from Iranian pharmaceutical companies. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 11(1), 209.
- Nemkova, Ekaterina, (2017), The impact of agility on the market performance of born-global firms: An exploratory study of the ‘Tech City’ innovation cluster, Handle: RePEc:eee:jbrese:v:80:y:2017:i:c:p:257-265
- Yusuf.Y, Al-dabbass,d.,Gunasekaran,A.,ren,J., (2001):A mathemati-cal modeling frame work for agile manufacturing systemes. In:proceedings of the uk simulqtion society,pp.216-22.
- Zhang, Z., & Sharifi, H. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations. International Journal of Operations & Production Management, 20(4), 496-513.Issue: 4, pp.496-513.