تحلیلی بر ساماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر جنبه‌های کیفیتی (نمونه موردی: شهر کرج)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشکده جغرافیا پژوهشگاه شاخص پژوه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

گسترش فضایی بی‌رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل‌گیری بافت‌های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری‌های شهری به نواحی جدید گردیده است. درنتیجه این جابجایی، به‌تدریج بافت‌های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی - اقتصادی خود را ازدست‌داده‌اند و این بافت‌ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیداکرده‌اند. بافت فرسوده شهر کرج به‌عنوان منطقه موردمطالعه این تحقیق انتخاب‌شده است، هدف اصلی و کلی این تحقیق، شناخت ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان بافت فرسوده (شهر کرج) و همچنین شناخت وضعیت کالبدی بافت است. روش تحقیق در این مقاله با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، به‌صورت کتابخانه‌ای- میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسش‌نامه) می‌باشد. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر برآورد و در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است. اطلاعات و داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss ,Excel در قالب آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. با توجه به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نتایج تحقیق نشانگر آن است که کمبود امکانات، خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی سبب مهاجرت ساکنان بومی به مناطق دیگر شهر شده و باعث منفی شدن نرخ رشد جمعیت بافت، طی سال‌های اخیر شده است و از طرف دیگر به خاطر وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان بافت، سبب شده تا روند بهسازی و نوسازی درون بافت کند شود، که این عوامل سبب فرسوده‌شدن و تخریب بیشتر بافت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3

نویسندگان [English]

  • arash bahadori 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

3

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3