ارائه الگوی شایستگی مربیان در سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص پژوه

2 عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه شاخص‌پژوه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه الگوی شایستگی مربیان در سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور است. روش شناسی تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت آمیخته (کیفی، کمی) بوده است. در روش کیفی از نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده، در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان، مربیان باسابقه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اعضای هیات علمی و در بخش کمی کلیه مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است نمونه آماری در بخش کیفی شامل ۳۲ نفر و ۳۸۸ نفر در بخش کمی می‌باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی به صورت خوشهای تصادفی با احتساب مناطق ۶ گانه و حرفه‌ای است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی شامل مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. مفاد پرسشنامه از نتایج مصاحبه‌ها بدست آمده است. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همبستگی درونی آلفای کرونباخ محاسبه شد. ابزار تجزیه تحلیل اطلاعات در بخش کیفی کدگذاری باز، محوری و گزینشی بر پایه کدگذاری طرح اشتراوس و کوربین (۱۹۹۳) انجام گرفت. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی (جداول و نمودارها، شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم افزار spss و لیزرل بوده است. یافته‌های تحقیق نشان داد صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان شامل، صلاحیت‌های آموزشی، تخصصی، تجاری‌سازی ایده‌ها و اخلاق و رفتار حرفه‌ای می‌باشند. ضمن اینکه سطح این صلاحیت‌ها تا وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.