ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کلانشهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل رشته جغرافیا پژوهشکده جغرافیا پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، ایران

چکیده

تأمین منابع مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری‌هاست. منابع مالی شهرداری‌ها، به صورت مختلف، قابل وصول می‌باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کلانشهر تهران با در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای مدیریتی تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند بخش عمده‌ای از درآمدهای اصلی شهرداری‌ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی‌باشند؛ پس این ضرورت به وجود می‌آید که شهرداری‌ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای مدیریت تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها


آخوندی، عباس؛ هادی زنور، بهروز. (۱۳۸۴). بازنگری ساختاری نظام درآمدی مدیریت مالیه کلان شهر، تهران، شرکت خدمات ایرانیان، به پیشنهاد مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
آیت الهی، علیرضا. (۱۳۸۷). تأمین مالی شهرداری‌های فرانسه، چکیده همایش مالیه شهرداری‌ها، تهران: انتشارات شهرداری تهران - معاونت مالی و اداری.
اکبری، نعمت الله. (۱۳۸۳). ظرفیت سنجی اقتصاد شهر برای تأمین درآمد شهرداری (مورد مطالعه نوسازی و عمران شهری در شهر اصفهان)، خلاصه مقالات اولین همایش شهرداری‌ها و اقتصاد شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
جدیدی میاندشتی، مهدی. (۱۳۸۱). بررسی ساختار منابع درآمدی شهرداری‌های کشور طی سال‌های ۱۳۷۱ - ۱۳۷۹. تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری سازمان شهرداری‌های کشور.
حسن زاده، علی؛ خسروشاهی، پرویز. (۱۳۸۸). الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلان شهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همایش مالیه شهرداری.
رزازیان، محسن. (۱۳۸۷). کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد، چکیده همایش مشکلات انتشارات مالیه شهرداری‌ها و راهکارها شهرداری تهران، تهران: معاونت مالی و اداری. شرزه‌ای، غلامعلی. (۱۳۸۷). شناخت پایداری اقلام درآمدی شهرداری‌های کشور، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲۰. شرزه ای، غلامعلی؛ قطمیری، محمدعلی. (۱۳۸۰). مطالعه روش‌های تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: ساختار مناطق مالی شهرداری شیراز)، مجموعه مقالات همایش مدیری فضای شهری.
شرزه‌ای، غلامعلی؛ مجتهد، احمد و همکاران. (۱۳۸۵). پروژه اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداری‌های کشور، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور.
صفری، عبدالحمید. (۱۳۸۳). ساختار و ترکیب در آمدی شهرداری‌ها در کلان شهرهای ایران، مجموعه مقالات همایش شهرسازی ایران، جلد دوم (مدیریت شهری)، شیراز: انتشارات دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
عابدین درکوش، سعید. (۱۳۸۲). مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، ۴ (۱۳).
عربشاهی، زهرا. (۱۳۸۵). بررسی تحولات درآمد سرانه شهرداری‌های کلان شهرهای کشور ۱۳۷۵، فصلنامه مدیریت شهری، ۱۷ (۴).
قادری، جعفر. (۱۳۸۵). ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها در ایران، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، 3 (35).
قلعه دار، حسام. (۱۳۸۲). مقایسه منابع درآمدی شهرداری‌ها در کلان شهرهای ایران و بررسی تأثیرات کالبدی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
قنبری، ابوالفضل. (۱۳۹۰). راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها، مجله جغرافیا، ۲۲ (۲۲).
مارتین، هانس پستر؛ شومن، هارالد. (۱۳۸۲). جهانی شدن، دامی برای دموکراسی و رفاه. مترجم فریبرز جعفرپور. مجله اقتصادی، شماره ۱۹ و ۲۰، صفحات ۷۱-۶۶ .
محمودی، محمود؛ زمردیان، غلامرضا؛ آقایی، مرتضی. (۱۳۹۰). بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهر تهران و اولویت‌بندی آنها، نشریه مدیریت شهری، دوره ۹، شماره ویژه. معاونت عمرانی دفتر برنامه‌ریزی وزارت کشور. (۱۳۸۱).
درآمدی بر طرح مطالعاتی و شهری شهرداری‌ها، نشریه 29.
معاونت مالی و اداری شهرداری تهران. (۱۳۸۸).
معزی مقدم، حسین. (۱۳۸۱). شیوه‌های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
منصور، جهانگیر. (۱۳۸۸). قوانین مربوط به شهر و شهرداری‌ها، تهران: انتشارات دیدار.
میر معزی، سید حسین. (۱۳۹۱). اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۲(۴۷).
نجاریان بهمنمیری، محمد. (۱۳۷۸). بررسی درآمد و هزینه شهرداری‌ها درجه ۷ استان مازندران و عوامل مؤثر بر آن طی سال‌های ۷۷-۱۳۶۷. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علو و فنون مازندران.
هادی زنوز، بهروز. (۱۳۸۱). اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
Sullivan, A. (2003). Urban Economics, 5thed, Mc Graw-Hill Higher Education.
Panayotou, Theodore(1995). Effective financing of environmentally sustainable europe and development in eastern for Institute central asia. Harvard International Development One Eliot Street, Cambridge, MA 02138.
Pechman, J (1987). Federal Tax Policy Washington, DC, The brooking institution.