ارائه الگوی مدیریت بر مبنای کرامت انسانی در افق ده ساله آینده در جمعیت هلال‌احمر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته دکتری مدیریت آینده پژوهی، پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی پزوهشگاه شاخص‌‌پژوه اصفهان، ایران

3 عضو هیئت علمی پزوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی مدیریت بر مبنای کرامت انسانی در افق ده ساله آینده در جمعیت هلال‌احمر تبریز می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام کار، آمیخته (کیفی، کمی) و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی را تعداد ۱۰ نفر از مسئولین ارشد و اساتید خبره این حوزه تشکیل دادند. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه و با استفاده از روش دلفی طی ۳ مرحله صورت گرفت. با استفاده از ابزار MAXQDA و EPA نظرات نهایی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت و در نهایت ۱۰ مؤلفه و ۶۶ شاخص شناسایی شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۵ خبره و با استفاده از تحلیل محتوا (CVI) صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران هلال‌احمر تبریز به تعداد ۴۰۰ نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۶ نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه‌ها بین آنان توزیع شد. داده‌های استخراج شده با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos با ورژن ۲۳ مورد آزمون قرار گرفتند و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش، طراحی الگوی مبتنی بر تایید شاخص‌ها، مؤلفه‌ها وروابط بین مؤلفه‌ها بود. نتایج این تحقیق برای سیاستگذاری‌های آینده هلال‌احمر ایران قابل توجه است

کلیدواژه‌ها


اخوان کاظمی، بهرام (۱۳۸۶) کرامت انسانی در دولت جمهوری، سومین همایش بین المللی، دکترین مهدویت؛ رویکرد سیاسی و حقوقی، قم: مؤسسه آینده روشن
حقیقت پور، حسین (۱۳۹۲) کرامت انسانی در فقه و حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
راجرس گارسیا و سیمون موتا (۱۹۹۵) تفکر حاد سیستمی، به‌عنوان نقشه راه شناخت کرامت انسانی در سازمان‌ها، چاپ اشپرینگر، ژورنال تئوری ها تفکر سیستی.
رحیمی نژاد، اسماعیل؛ حبیب زاده، محمدجعفر (۱۳۸۷) مجازات های نامتناسب: مجازاتهای مغایر با کرامت انسان، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تبریز، دوره ۳۸، شماره ۲.
سلطانی، م (۱۳۸۸) نگاه قرآن به کرامت انسانی (۱)، پژوهش های روانشناختی، دوره 3، شماره ۴.
-سی کارلسون (۲۰۱۲) کتاب: بدرفتاری سازمانی در محل کار، کرامت و استقلال فردی، انتشارات سی کارلسون.
فتحی، ز، (۱۳۹۲) شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر ارزش‌های اسلامی و حفظ کرامت انسانی در دانشگاه مراغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
کانت، امانوئل (۱۳۸۴) فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات تنش و نگار، چاپ اول.
کریستن لوکاس، دانگلینگ کانگ و زوولی (۲۰۱۶) اشتباهات سازمانی، عصبیت اخلاقی و موقتی بودن بحران در سازمانه،مجله اشپرینگر؛ ژورنال اخلاقیات در کسب‌وکار.
مک کولی، جان بادبرلی ژوآبی و فیل جانسون (۱۳۸۹) نظریه‌های سازمان: نگاهها و چالش ها، مترجمان: حسن دانایی فرد و سید حسین کاظمی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
موسوی، سید مهدی (۱۳۸۷) رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی ایران در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم.
نژاد سلیم، عادل (۱۳۸۷) کرامت انسان و سازمان، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
همل، گری و بیل، برین (۱۳۸۷) آینده مدیریت، ترجمه : حسین حسینیان، تهران: فردا.
Gibbons, P (2001), "spirituality at work Definitions, Measures, assumptions, and validity claims", paper presented at the academy of management review, vol12, No. 1, pp. 9-22.
Kant, Immanuel (1984). Ground word of the metaphysic of morals. Tr. With in trod. H. J. pato as the moral law London: Hutchinson
Taylor, F.W. (1947). Scientific management. New York: Harper
Thomas Hobbes on Religion and politics (1992), The Two Gods of leviathan: Cambridge: Cambridge university press.