ارزیابی عوامل مؤثربر افزایش بهره‌وری مدیریت ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان، پیمانکاران و نیروهای کار در پروژه‌های ساختمانی: مطالعه‌ی موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی فاکتورهای موثر بر بهره وری مدیریت ایمنی کارگران ساختمانی از دیدگاه سه عامل کارفرما، پیمانکار و نیرو های کار می باشد. پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی کارگران ساختمانی، فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران شناسایی شده، سپس این فاکتور ها به خبرگان و متخصصین امر سپرده شد. آن فاکتور هایی که از دیدگاه متخصصین اهمیت بیشتری داشته را انتخاب کرده و سپس در قالب یک پرسشنامه مشتمل بر سی پرسش گردآوری نموده ایم. این پرسشنامه ها به منظور جمع آوری داده ها در بین جامعه آماری مورد نظر (کارفرمایان، پیمانکاران و نیرو های کار) پخش گردیده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماریSPSS نسخه بیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران هم به صورت جداگانه از دیدگاه تک تک گروه های مورد مطالعه و هم به صورت تجمیعی از دیدگاه کل جامعه آماری مورد مطالعه، اولویت بندی شوند. طبق نتایج حاصله، فاکتور استفاده کارگران از وسایل حفاظت شخصی با مقدار میانگین 22.28 و فاکتور آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ایمنی در کارگاه های ساختمانی با مقدار میانگین 21.91 در صدر فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی می باشد. همچنین از مقایسه دیدگاه کلی هر سه عامل مورد مطالعه در این پژوهش با دیدگاه هر کدام از گروه های مورد مطالعه مشخص شد که دیدگاه کارگران قرابت و هم خوانی بیشتری با دیدگاه کلی را داراست.

کلیدواژه‌ها


خبرگزاری ایسنا، (1396)، بیش از دو میلیون نفر هر سال قربانی حوادث کار.
http://www.isnanews.ir/news/96010100132
خبرگزاری مهر، (1391)، جدول شایع‌ترین حوادث ساختمانی/ 70 درصد اتفاقات به مرگ.
http://www.mehrnews.com/news/1596089
روحی، پ، (1389) بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران، چاپ اول، تهران: چاپخانه‌ی شرکت ملی گاز ایران.
صادقی، ن.‌ قادری، ف. (1398)، ایمنی کارگاه های ساختمانی، نقاط قوت، چالش‌های موجود و ضرورت ها.
http://www.safetymessage.com/education/construction-safety/935-2014-07-19-21-10-02
علیپوری، ی. اردشیر، ع. سبط، م ح. فاضل زرندی، م ح. (۱۳۹4)، به‌کارگیری سیستم خبره‌ی فازی و الگوریتم ژنتیک جهت امتیازدهی به عملکرد مدیریت ایمنی در کارگاه‌های ساخت‌و‌ساز ایران: بررسی عوامل محیط ایمنی و تجربه‌ی شخصی، مجله‌ی مهندسی عمران شریف، 31،2، 39-31.

International Labour Organization, (2003), Occupational Safety and Health Recommendation, 164. https://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
Choi, B, Lee, S H., (2016), How social norms influence construction workers’ safety behavior: a social identity perspective, Construction Research Congress, 2851-2860.
Haadir, S A L, Panuwatwanich, K., (2011), Critical success factors for safety program implementation among construction companies in Saudi Arabia, Procedia Engineering, 14: 148-155.
Hallowell MR., (2013), Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction, Safety science, 51(1), 118-26.
Hazrati, S, Saranjam, B, Rastgho, L, Babaei Pouya, A,. (2016), Occupational health and safety climate assessment and factors affecting it in small workshops Ardabil, Journal of Occupational and Environmental Health, 2(3): 220-226.
Jafari, M J, Gharari, M, Kalantari, S, Omidi, L, Ghaffari, M, Asadolah Fardi, G R,. (2014), The Influence of safety training on improvement in safety climate in construction sites of a firm, Journal of Safety Promotion and Injory Prevention, 2(4):257-265.
Mahdinia, M, Arsanqjang, S, Sadeghi, A, Malakouti, J, Karimi, A,. (2016), Development and validation of a questionnaire for safety behavior assessment, Iran Occupational Health Journa, 2016;13(2):92-102.
Sawacha, E, Naoum, S, Fong, D., (1999), Factors affecting safety performance on construction sites, International Journal of Project Management, 17(5): 309-315.
Teo, E A L, Ling, F Y Y,Chong, A F W., (2005), Framework for project managers to manage construction safety. International Journal of Project Management, 23 (4) : 329-341.