1. بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


2. مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

حامد محمدی؛ مژگان حاجی رجبی


3. بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

شعله خداداد کاشی


4. معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

امیرحسین اخروی؛ محمد اخگری