1. ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی


2. فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2)

صفحه 18-27

علی اکبر مجدی؛ بتول صیفوری طغرالجردی؛ غلامرضا حسنی درمیان


3. الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار

صفحه 28-40

محمد رضا سلیمی؛ مهدی زمانی مزده


4. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

صفحه 41-56

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی


5. شناسایی و رتبه بندی استانداردهای ارزیابی ریسک بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در مشاغل و حرفه‌ها با تکنیک FAHP (مطالعه موردی: بیمه ایران استان قزوین)

صفحه 57-68

محمدمهدی مظفری؛ مهسا باحجاب