1. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-56

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی


2. تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی: بانک سامان)

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 33-48

حمید اسماعیلی؛ مسعود مرادنژادی


3. سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 61-76

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری


4. ارائه مدل مفهومی بکار گیری تئوری اقتضایی در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع

دوره 6، زمستان، زمستان 1395، صفحه 43-59

بیتا یزدانی


5. تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان)

دوره 5، زمستان، زمستان 1394، صفحه 36-49

عاطیه صفردوست مرکیه؛ مریم محمدروضه‌سرا


6. نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام)

دوره 5، بهار، بهار 1394، صفحه 20-33

سید مهدی فرحی؛ محمد رضا آراستی


7. بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 64-79

رضا اسماعیل پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ طاهره پورشیخ آهندانی