1. رتبه‌بندی عوامل ریسک پروژه‌های تحقیقاتی به کمک ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL فازی، مورد مطالعه: شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا

دوره 4، زمستان، زمستان 1393، صفحه 48-57

سیده آناهیتا موسوی؛ فرشید عبدی؛ صدیق رئیسی