1. کاهش رول شناور همزمان با استفاده از ژایرواستابلایزر و جابجایی جرم اکتیو در شناور 6 درجه آزادی بر پایه استاندارد ناتو

دوره 6، زمستان، زمستان 1395، صفحه 68-79

رامبد رستگاری؛ محمدمهدی پناهیان


2. ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID جهت کنترل ژایرواستابلایزر و جسم جابجاشونده

دوره 6، تابستان، تابستان 1395، صفحه 34-44

رامبد رستگاری؛ محمدمهدی پناهیان