1. تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان)

دوره 5، زمستان، زمستان 1394، صفحه 36-49

عاطیه صفردوست مرکیه؛ مریم محمدروضه‌سرا